ผู้บริหาร

นายไพโรจน์ ฟักคง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 01/05/2012
ปรับปรุง 10/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 135465
Page Views 163829
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.             จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษา

2.             ส่งเสริมชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

3.             ส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวัฒนธรรมไทย  เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   ทั้งร่างกาย   สติปัญญา   อารมณ์   และจิตใจ

4.             ส่งเสริมใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณค่าและชาญฉลาด

5.             ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงกำหนดเป้าจุดหมาย เพื่อให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้

๑.     มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๒.     มีความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต

๓.     มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

๔.      มีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในวิถีชีวิต การปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

โรงเรียนวัดด่าน (หวอด ทรัพย์ คงเที่ยง อนุสรณ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ที่ตั้ง เลขที่ 872/5 ถนนพระราม3 ซอยพระราม3 34 ต.บางโพงพาง อ.ยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์. 02-284-3047  โทรสาร. 02-294-8990
E-mail : watdan_school@hotmail.com ผู้ดูแลเว็บ นางสาวมลฤดี จันทะรัง
>>