พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (Mission)

1.   จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและการศึกษาแห่งชาติ

2.   ดำเนินงานตามแนวนโยบายของโรงเรียนประชารัฐ

3.   ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

4.   ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เป้าหมาย (Goals)

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรสถานศึกษาและการศึกษาแห่งชาติ

2. โรงเรียนวัดด่านเป็นโรงเรียนประชารัฐ

3. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ยึดมั่นในวิถีชีวิตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

4. โรงเรียนวัดด่านเป็นสถานศึกษาพอเพียง

5. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย

6. โรงเรียนวัดด่านมีแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ