ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวง พันธุ์บ้านแหลม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดด่าน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2561 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 0847997589
อีเมล์ : suri.er@gmail.com