คณะผู้บริหาร

นายเชวง พันธุ์บ้านแหลม
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน