ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางพัชราภรณ์ สมวงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1

นางสาวสาวิตรี อยู่ดี
ครูปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2

นายยุทธชัย ศิลาแลง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3