กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายเชวง พันธุ์บ้านแหลม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี